Sanastotyö -hanke

Hankkeen tavoitteena on laatia suositus, joka linjaa sanastojen tuottamista, hallintaa ja ylläpitoa. Suosituksen painopiste tulee olemaan teknisissä, määrämuotoisissa ohjeistuksissa, jotka sopivat hyvin JHS-suosituksen luonteeseen. Kuvattavia asioita ovat muun muassa käsitteiden nimeäminen, määritelmät, metatiedot ja muut tarvittavat tiedot.

 

Hankkeessa on tavoitteena kuvata konkreettisesti julkishallinnon ydinsanaston käsitteitä, jotka perustuvat JHS 170 -suosituksen liitteenä olevan XML-ydinskeeman tyyppeihin ja elementteihin. Käsitteiden kuvaukset perustuvat hankkeessa linjattavaan kuvausmalliin.

 

Teknisten linjausten laatiminen edellyttää myös laajemmin sanastolähtöisen tietojen kuvaamisen periaatteiden linjaamista. Muodostettavan JHS-työryhmän tavoitteena on hahmotella yleistä mallia ja sen vaikutusta teknisiin ohjeistuksiin.

 

Suositustyön tavoitteisiin kuuluu lisäksi määritellä sanastotyön hallinnointia ja organisointia. Sanastotyön luonteva organisointipaikka on joko ValtIT tai KuntaIT nojautuen näiden kokonaisarkkitehtuurimalliin ja erityisesti tietoarkkitehtuurin linjauksiin. Jotta julkishallintoon ei synny ristiriitaisia linjauksia, tulisi organisointimalli kuvata tai siihen tulisi viitata myös JHS-suosituksessa.

 

Kuten Julkishallinnon XML-skeemat -suosituksessa, myös sanastotyön linjauksissa pyritään tukeutumaan vahvasti kansainvälisiin standardeihin ja tunnettuihin, hyviksi arvioituihin referensseihin. Hankkeen tavoitteena on soveltaa parhaita ja vakiintuneita käytäntöjä Suomen julkishallinnon tarpeisiin.

 

Suositustyön tavoitteena on linjata ja yhtenäistää itse sanastotyöhön liittyvää terminologiaa. Tässä hankesuunnitelmassa käytetään termiä ”sanasto” kuvaamaan teknisestä koodaustavasta riippumattomia käsitekuvauksia. Termillä ”sanastotyö” tarkoitetaan työtä, jolla käsitteitä määritellään, hallitaan ja ylläpidetään. 

 


Hanketyyppi

Uusi suositus.


Dokumentit


Tilanne

Suositus on julkaistu.


Valmistuu

Hanke on päättynyt.


Tietoja päivitetty

2012-03-07