JHS-uutiskirje 2/2019

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (Juhta) hyväksyi 9.10.2019 pitämässään kokouksessa seuraavat suositusten päivitysluonnokset:

JHS 212 ICT-palvelujen palvelutasonhallinta (SLM) (entinen JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus)

JHS 212 ICT-palvelujen palvelutasonhallinta (SLM) korvaa JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus -suosituksen.

 

Päivityshankkeessa määritettiin julkisessa hallinnossa käytettävien ICT-palvelujen palvelutasonhallinnan termit, prosessit ja palvelutasoa mittaavat suorituskykymittarit. Suositus kattaa lisäksi asiakastyytyväisyyden mittaamisen sekä palveluntuottajan sanktiointiperiaatteet. Tavoitteena oli yhtenäistää ICT-palveluissa käytettäviä suorituskykymittareita ja näin parantaa palvelujen yhteentoimivuutta.

 

Suosituksessa on huomioitu muuttuneen lainsäädännön vaatimukset ja uudet palvelumallit (pilvipalvelut). Siinä viitataan ITIL® v4 -viitekehykseen ja ISO/IEC 20000 -standardiin, mutta ei yksityiskohtaisesti, vaan edellytetään, että lukija perehtyy niihin lähdeaineistoja käyttäen. Liite 1 (palvelutasosopimuksen pohja) on muokattu sellaiseen muotoon, että se voidaan täydennettynä liittää mukaan tarjouspyyntöön tai hankintasopimukseen. Liitteen sisältö on tarkoitettu räätälöitäväksi tapauskohtaisesti.

 

Suositus käännätetään sekä ruotsiksi että englanniksi.

 

JHS 211 Kuntien teknisen ja ympäristötoimen sisältöpalvelut (entinen JHS 178 Kunnan paikkatietopalvelurajapinta)

JHS 211 on JHS 178 Kunnan paikkatietopalvelurajapinta -suosituksen korvaava päivitys.

 
Päivityshankkeessa on päivitetty suosituksen terminologiaa yhtenäiseksi JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut -suosituksen ja Geoinformatiikan sanaston 4. laitoksen kanssa. Suosituksen liitteissä on kuvattu kuntien karttakuvapalvelujen teknisiä määrityksiä (liite 1) ja vektorimuotoisten kyselypalvelujen tietotuotteita (liite 2). Tietotuotteiden tekniset kuvaukset ovat saatavilla Kuntaliiton ylläpitämässä Github-varastossa.


Suosituksessa kuvattujen rajapintapalvelujen kehittäminen tapahtuu avoimen rajapinnan hallintamallin mukaisesti. Hallintamallista vastaa ympäristöministeriö. Suomen Kuntaliitto on mukana hallintamallin ja sen mukaisten rajapintapalvelujen kehittämisessä.

 

JHS 200 Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus

Luokitusta sovelletaan kuntien ja kuntayhtymien automaattisessa talousraportoinnissa vuodesta 2021 alkaen, jolloin luokitus korvaa kustannustietojen keruussa Tilastokeskuksen tällä hetkellä käytössä olevan tehtäväluokituksen. Uusi luokitus parantaa kuntien vertailtavuutta ja soveltuu paremmin automaatiossa käytettäväksi.

 

Luokitusta luettaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että sosiaali- ja terveyspalveluiden, ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen tehtäviä raportoidaan eri tarkkuudella riippuen siitä, onko raportoiva organisaatio palveluiden tuottaja vai ostaja. Raportoinnista on suosituksen liitteenä ohje, jossa esimerkein havainnollistetaan, miten raportointi näiden tietojen osalta tulee toteuttaa.

 

Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus on osa automaattisessa talousraportoinnissa sovellettavia suosituksia. Palveluluokitussuosituksen lisäksi automaattisessa talousraportoinnissa tullaan käyttämään JHS 192 Kuntien ja kuntayhtymien tililuettelo -suositusta, JHS 194 Kuntien ja kuntayhtymien XBRL-taksonomia -suositusta, JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma -suositusta, JHS 203 Kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskenta -suositusta ja JHS 205 Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportointi -suositusta.

 

Tulevaisuudessa kuntien ja kuntayhtymien automaattisessa talousraportoinnissa käytettävien suositusten sisältöjä tullaan ylläpitämään kokonaisuutena valtiovarainministeriön Julkisen hallinnon taloustietojen tietomääritysten ylläpidon ylläpitoryhmässä, jossa edustettuina tulevat olemaan tietoa hyödyntävien ministeriöiden ja virastojen lisäksi Kuntaliitto ja joitain kuntia.

 

Suositus käännätetään ruotsiksi.» Muut uutiset