Palautepyyntö: JHS XXX Maakuntien tililuettelo, JHS XXX Maakuntien talousarvio ja -suunnitelma sekä JHS XXX Maakuntien taloustietojen raportointi

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) ja sen alainen asiantuntijajaosto pyytävät palautetta suositusluonnoksista JHS XXX Maakuntien tililuettelo, JHS XXX Maakuntien talousarvio ja -suunnitelma sekä JHS XXX Maakuntien taloustietojen raportointi. Koska suositusluonnokset ovat hyvin tiiviisti kytköksissä toisiinsa, julkaistaan niiden palautepyyntö poikkeuksellisesti yhdessä.

 

Suosituskokonaisuus koskee maakuntien tililuetteloa, talousarviota ja -suunnitelmaa sekä taloustietojen raportointia. Sen mukaisesti taloutta koskevat tiedot toimitetaan Valtiokonttoriin vuodesta 2020 lähtien. Suositusluonnosmateriaali sisältää luettelot, määritelmät ja kuvaukset maakuntien tililuettelosta, talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnasta sekä taloustietojen raportoinnista. Suositukseen sisältyy myös erillinen sanasto-osio, joka tosin on vielä osittain keskeneräinen. 

 

Suosituskokonaisuus yhdenmukaistaa tiedonkeruuta ja tukee tilastointia ja johtamista. Suositus muodostaa yhdessä JHS XXX Maakuntien palveluluokitus -suositusluonnoksen kanssa kansallisen tiedonkeruun kannalta olennaisen perustan. Suosituskokonaisuuden avulla voidaan kuvata talousarviota, suunniteltuja ja toteutuneita tuloja ja menoja, tuottoja ja kuluja yhteiskunnallisen tehtävän mukaan ilman, että organisaatioiden välinen tehtäväjako ja siinä tapahtuvat muutokset tai palvelun tosiasiallinen tuottajaorganisaatio vaikuttavat tulokseen.

 

JHS XXX Maakuntien tililuettelon ja JHS XXX Maakuntien palveluluokituksen mukaisia taloustietoja käytetään pääasiassa kansallisessa ohjauksessa, maakuntien seuranta-, arviointi- ja vertailutehtävissä sekä kansallisessa tilastoinnissa. Raportoinnilla on yhteys myös kansainväliseen raportointiin ja tiedontuotantoon, ml. EU-osarahoitteiset tehtävät. Tässä suosituskokonaisuudessa on huomioitu erityisesti HE 15/2017 ja Valtioneuvoston asetusluonnoksen mukaiset vaatimukset maakunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista sekä maakuntien rahoituslain mukaisen seurannan tarpeet. Tämän suosituskokonaisuuden käyttöönotto tukee myös maakuntien omaa tiedolla johtamista.

 

Kuva 1. Maakuntien tililuettelon, talousarvion ja -suunnitelman sekä taloustietojen raportoinnin (kuvassa "JHS Maakuntien suositukset") asemoituminen ja yhteentoimivuus.

 

Suosituksen perusperiaatteita

Suosituskokonaisuus on laadittu yllä mainittujen maakunnan laki- ja asetusluonnosten ja tiedossa olevien raportointitarpeiden mukaisesti. JHS-tileille tulee kohdistaa kaikki maakunnan taseen erät ja tuloslaskelman kulut ja tuotot niin, että niistä voidaan muodostaa vaaditut ulkoiset raportointikokonaisuudet pääsääntöisesti yhdessä palveluluokkien kanssa. Ulkoista raportointia koskevat sisäisten erien (kuten tukipalveluiden) yksityiskohtaiset kohdistussäännöt annetaan erikseen kustannuslaskentaan liittyvissä suosituksissa ja raportointiohjeissa.

 

Tililuettelosuosituksessa esitetyistä tileistä tulee saada esille palveluluokkakohtainen jaottelu. Otattehan kommentoinnissanne huomioon JHS XXX Maakuntien palveluluokitus -hankkeen palautekierroksella olevan esityksen.

 

Palautteen antaminen

Suosituksessa on huomioitu HE 15/2017 maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi ja Valtioneuvoston asetusluonnos maakunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista, lainsäädännössä oleva tehtävä- ja palvelurakenne sekä julkisyhteisöjen keskeiset vastaavat luokitukset (esim. JHS 176, JHS 186, JHS 183, JHS 192, JHS 199, JHS 200), maakuntien palvelutoiminnan johtamisen tietotarpeet sekä muut käynnissä olevat tiedon ohjaukseen liittyvät suositushankkeet. Suosituskokonaisuutta kommentoivia pyydetään huomioimaan tämän suosituskokonaisuuden yhteentoimivuus jo olemassa olevien luokitusten ja suositusten sekä erityisesti JHS XXX Maakuntien palveluluokitusluonnoksen kanssa.

 

Tämä on palautekierroksen 1. vaihe.


Lisätietoja antaa tarvittaessa työryhmän editori Marja-Liisa Ylitalo (marja-liisa.ylitalo(at)kuntaliitto.fi).

 

Palautteenanto on päättynyt.

 

Materiaalit:

 

JHS XXX Maakuntien tililuettelo

Liite 1. Maakuntien tilien luettelo (Excel-tiedosto)

Liite 2. Kaavio arvonalentumisen esittämisestä

JHS-tilikartan sanasto sekä sanaston luku- ja kommentointiohje

Palautelomake - palautteet viimeistään 1.1.2018

 

JHS XXX Maakuntien talousarvio ja -suunnitelma

JHS-tilikartan sanasto sekä sanaston luku- ja kommentointiohje

Palautelomake - palautteet viimeistään 1.1.2018

 

JHS XXX Maakuntien taloustietojen raportointi

Liite 1. Tilinpäätöstietoja täydentävät tiedot

Liite 2. Investointierittelyt

JHS-tilikartan sanasto sekä sanaston luku- ja kommentointiohje

Palautelomake - palautteet viimeistään 1.1.2018

 


» Muut uutiset