Palautepyyntö: JHS XXX Maakuntien palveluluokitus -suositusluonnos

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) ja sen alainen asiantuntijajaosto pyytävät palautetta suositusluonnoksesta JHS XXX Maakuntien palveluluokitus.

 

Suositusluonnos koskee maakuntien palveluluokitusta, jonka mukaisesti taloutta koskevat tiedot tullaan keräämään Valtiokonttoriin vuodesta 2020 lähtien. Se sisältää määritelmät maakuntien järjestämisvastuulle sisältyvistä palveluista, kuvauksen luokittelun rakenteista ja luokituksen soveltamisesta sekä mallin luokitusten jatkuvalle kehittämiselle ja ylläpidolle.

 

Luokitus yhdenmukaistaa tiedonkeruuta ja tukee tilastointia ja johtamista. Luokitus muodostaa kansallisen tiedonkeruun kannalta olennaisen perustan. Luokituksen avulla voidaan kuvata tuloja ja menoja yhteiskunnallisen tehtävän mukaan ilman, että organisaatioiden välinen tehtäväjako ja siinä tapahtuvat muutokset tai palvelun tosiasiallinen tuottajaorganisaatio vaikuttavat tulokseen.

 

JHS XXX Maakuntien palveluluokituksen mukaisia taloustietoja käytetään pääasiassa kansallisessa ohjauksessa, maakuntien seuranta-, arviointi- ja vertailutehtävissä sekä kansallisessa tilastoinnissa. Palveluluokitus huomioidaan myös rahoituslain mukaisessa tehtävien kustannusten vuosittaisessa tarkistuksessa. Luokituksen käyttöönotto tukee myös maakuntien omaa tiedonkeruuta.

 

Kuva 1. Maakuntien palveluluokituksen (”JHS Maakuntien suositukset”) asemoituminen ja yhteentoimivuus.

 

Luokituksen perusperiaatteita

Luokituksen palvelut on kuvattu organisaatioriippumattomasti eikä luokitus sisällä hierarkioita. Maakunnat voivat itse oman tarpeensa mukaisesti luoda näitä oman tiedonkeruunsa tueksi. Palveluluokille tulee kohdistaa kaikki maakunnan toimintakatteeseen liittyvät toimintakulut ja -tuotot, minkä lisäksi palveluluokille kohdennetaan myös suunnitelman mukaiset poistot. Yksityiskohtaiset menojen ja tulojen sekä sisäisten erien, kuten tukipalveluiden, kohdistussäännöt annetaan erikseen ulkoista raportointia koskien kustannuslaskentaan liittyvissä suosituksissa ja raportointiohjeissa.

 

Palveluluokituksessa esitetyistä palveluista tulee saada esille tililuettelokohtainen jaottelu. Maakuntien tililuetteloa on valmisteltu hankkeessa JHS XXX Maakuntien tililuettelo, talousarvio ja taloustietojen raportointi. Otattehan kommentoinnissanne huomioon kyseisen hankkeen palautekierroksella olevan esityksen tililuettelosta.

 

Luokituksen kommentointi

Luokituksessa on huomioitu lainsäädännössä oleva tehtävä- ja palvelurakenne sekä julkisyhteisöjen keskeiset vastaavat luokitukset (esim. JHS 176, JHS 186, JHS 183, JHS 200), maakuntien palvelutoiminnan johtamisen tietotarpeet sekä muut käynnissä olevat tiedon ohjaukseen liittyvät suositushankkeet. Luokitusta kommentoivia pyydetään huomioimaan kommentoinnissaan palveluluokituksen yhteentoimivuus jo olemassa olevien luokitusten kanssa.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluluokituksissa on käytetty pohjana niitä sosiaalipalvelujen luokituksia, jotka sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon (KANSA) liittyvän organisaation on otettava käyttöön asiakastietojärjestelmissään, jotta saadaan varmistettua asiakas- ja taloustiedon yhtenäisyys tietojärjestelmissä. Maakuntien palveluluokituksen valmistelussa on hyödynnetty myös STM:n ja Sitran sote-tietopakettityötä.

 

Tämä on palautekierroksen 1. vaihe.

 

Lisätietoja

Lisätietoja antaa tarvittaessa työryhmän editori Janika Keinänen (janika(at)owalgroup.com).

 

Palautteen antaminen

Palautteenanto on päättynyt.

 

Materiaalit

JHS XXX Maakuntien palveluluokitus

Liite 1. Maakuntien palveluluokitus (Excel-tiedosto)

 


» Muut uutiset