JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien yhteiset taloudellisuus- ja tuottavuusmittarit

Hankkeen tavoitteena on tehostaa ja automatisoida taloudellisuus- ja tuottavuustietojen käyttöä valtion ja kunnan päätöksenteossa ja mahdollistaa tietojen automaattinen tuotanto päätöksentekijöitä varten. Yhdenmukaisella standardilla tavoitellaan kuntatalouden tuottavuuden laskennassa käytettyjen menetelmien ja tietojen kuvaamista yhdenmukaisella tavalla.

 

Hanke on osa Kuntatieto-ohjelman toteutusta. Kuntatieto-ohjelmassa luodaan edellytykset parempien kuntapalveluita ja kuntien toimintaa kuvaavien tietojen tuottamiselle. Kuntatieto-ohjelmassa tehtävä valmistelu on edellytys, jotta kuntien palvelutuotannosta saadaan vertailukelpoisia kustannustietoja päätöksenteon pohjaksi.
 
Hanke tarvitaan kuntien ja kuntayhtymien talouden seurannan yhtenäistämiseksi. Samoin tarvitaan sopiminen tuottavuuden ja taloudellisuuden mittareiden laskentasääntöjen määrittämisestä. Mittareiden laskentamalleja tarkastellaan erityisesti niiden soveltumista kunnan eri toimialoille, erityisesti opetuksen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen suhteen.

Hanketyyppi

Uusi suositus.


Dokumentit

Hanke on toistaiseksi keskeytetty ja allaolevat työryhmän tuotokset ovat vuoden 2016 tilanteen mukaisia.

 

JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien yhteiset taloudellisuus- ja tuottavuusmittarit (luonnos 28.6.2016)

Liite 1. Termit ja lyhenteet (luonnos 28.6.2016)

Liite 2. Indeksien laskentakaavat ja volyymimittauksen perusteet (luonnos 28.6.2016)

Liite 3. Kuntapalveluiden indikaattorivaihtoehdot (luonnos 28.6.2016)

Liite 4. Kuntien kustannustietojen käsitteleminen laskennassa (luonnos 20.6.2016)

Liite 4.1 XBRL-taksonomiataulukko ja suosituksen mukaiset koodit (luonnos 20.6.2016)

Liite 5. JHS-suosituksen mukaisen laskennan toteuttaminen (luonnos 9.5.2016)

Liite 6. Suosituksen suhde muihin JHS-suosituksiin (luonnos 20.6.2016)

Liite 7. Kaavioita suosituksen soveltamiseen liittyen (luonnos)

Liite 8. Laskennan toteuttaminen mallinnettuna (luonnos 20.6.2016)


Työryhmä

Työryhmän vetäjä: Jani Heikkinen, valtiovarainministeriö, jani.heikkinen(at)vm.fi

Työryhmän editori: Simo Pokki, Vertikal Oy, simo.pokki(at)vertikal.fi

Työryhmän jäsenet:

Markku Mölläri, valtiovarainministeriö, markku.mollari(at)vm.fi

Antti Markkanen, Opetushallitus, antti.markkanen(at)oph.fi

Hanna Salokaarto, Opetushallitus, hanna.salokaarto(at)oph.fi

Mikko Mehtonen, Suomen Kuntaliitto ry, mikko.mehtonen(at)kuntaliitto.fi

Kauko Aronen, Suomen Kuntaliitto ry, kauko.aronen(at)kuntaliitto.fi

Mikko Peltola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, mikko.peltola(at)thl.fi

Timo Collanus, Turun kaupunki, timo.collanus(at)turku.fi

Juhani Pärtty, Turun kaupunki, juhani.partty(at)turku.fi (Timo Collanuksen varajäsen)

Sari Eivola, Tampereen kaupunki, sari.eivola(at)tampere.fi

Tuula Hämäläinen, Kunnan Taitoa Oy, tuula.hamalainen(at)taitoa.fi

Jari Laitinen, Mikkelin kaupunki, jari.laitinen(at)mikkeli.fi

Pirkko Heikkinen, Kainuun kuntayhtymä, pirkko.heikkinen(at)kainuu.fi


Tilanne

Hanke on toistaiseksi keskeytetty. Jatkamisesta ei ole tehty päätöstä.


Tietoja päivitetty

2019-11-18