Palautepyyntö: JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) ja sen alainen asiantuntijajaosto pyytävät palautetta suositusluonnoksesta JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus.

 

Suositus koskee kuntien palveluluokitusta. Suositus käsittää määritelmät kuntien palveluista, kuvauksen luokittelun rakenteista sekä luokituksen soveltamisesta ja yhteyksistä muihin keskeisiin luokituksiin. Luokitus muodostaa valtion tiedonkeruun kannalta olennaisen tason vuoden 2019 kuntien tehtävien mukaisesta tilanteesta.

 

Luokitus yhdenmukaistaa tiedonkeruuta ja tukee esim. tilastointia ja johtamista. Luokituksen avulla voidaan kuvata tuloja ja menoja yhteiskunnallisen tehtävän mukaan ilman, että organisaatioiden välinen tehtäväjako ja siinä tapahtuvat muutokset tai palvelun tosiasiallinen tuottajaorganisaatio vaikuttavat tulokseen.

 

Valtionhallinto käyttää luokitusta kuntiin kohdistuvassa tiedonkeruussa. Luokituksen käyttöönotto tukee myös kuntien omaa tiedonkeruuta. Lisäksi yhdistämällä nyt useat valtion ja kunnan tiedonkeruutarpeet se keventää kuntien raportointia nykyiseen verrattuna.

 

Luokituksen tehtävät ja palvelut on kuvattu organisaatioriippumattomasti, eikä se sisällä hierarkioita. Kunnat voivat itse oman tarpeensa mukaisesti luoda näitä oman tiedonkeruunsa tueksi. Kommentoitavassa aineistoissa oleva tehtäväluokittelu on laadittu lainsäädännön perusteella ja pyrkii auttamaan palveluluokituksen kommentoinnissa.

 

Luokituksessa on huomioitu lainsäädännössä oleva tehtävä- ja palvelurakenne, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja maakuntien perustamisen alustavat, 29.6.2016 julkistetut, lakiluonnokset sekä julkisyhteisöjen keskeiset vastaavat luokitukset (esim. JHS 176, JHS 186, JHS 183), kuntien palvelutoiminnan johtamisen tietotarpeet sekä muut käynnissä olevat tiedon ohjaukseen liittyvät suositushankkeet.

 

Yleisen JHS-prosessin mukaisen kommentoinnin ohella pyydetään kuntia vastaamaan kysymyksiin:

  • Miten arvioitte, että kuntanne palvelut sopivat luokituksen palveluluokkiin vuonna 2019 kun luokitus käyttöönotetaan (sarake B)?
  • Mitkä kuntanne palvelut eivät sovi palveluluokitukseen vuonna 2019, kun luokitus käyttöönotetaan (sarake B)?
  • Voisiko joitain luokituksen palveluluokkia yhdistää?

Oheisessa aineistossa on liitteenä myös käsitemalli, joka on tarkoitettu vain kommentoinnin tukimateriaaliksi. Käsitemalli ei siis tule lopullisen suosituksen liitteeksi. Käsitemalli täydentää palveluluokitusta ja tuo esiin sen, että kaikkia tietoja ei tarvitse kerätä palveluluokituksella. Myös käsitemalliin pyydetään kommentteja palautelomakkeessa.

 

Tämä on palautekierroksen 1. vaihe.

 

Lisätietoja

Lisätietoja antavat tarvittaessa hankkeen vetäjä Jani Heikkinen (jani.heikkinen(at)vm.fi) tai suosituksen editori Mia Toivanen (mia(at)owalgroup.com).

 

Palautteen antaminen

Palautteenanto on päättynyt.

 

Materiaalit

JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus

Liite 1. Palveluluokitus ja yhteydet muihin keskeisiin luokituksiin

 

Tukimateriaalit

Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen ulkoisen viranomaisraportoinnin käsitemalli

Käsitemallin soveltamisohje

Käsitemallin lukuohje

Käsitemallin käsitteiden määritelmät

Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen tietovarastoinnin tietoarkkitehtuurin kuvaus

 


» Muut uutiset