Palautepyyntö: JHS 200 Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus -päivitys

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (Juhta) ja sen alainen asiantuntijajaosto pyytävät palautetta päivitetystä suositusluonnoksesta JHS 200 Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus.

 

JHS 200 Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokituksen 1. versio hyväksyttiin 8.6.2017. Hankkeessa otettiin huomioon tuleva maakunta- ja sote-uudistus sillä tasolla, kun se oli tiedossa keväällä 2017. JHS 200 -hankkeen jälkeen on käynnistetty JHS 206 Maakuntien palveluluokitushanke, jossa määritellään tarkemmin kunnista maakuntiin siirtyvät palvelut ja määrityksillä on vaikutuksia kuntien palveluluokituksen määrittelyihin. Nykyinen JHS 200 Kuntien palveluluokitus ei täysin vastaa maakuntauudistuksen jälkeistä tilannetta ja käsitteiden määrittelyjä on täydennettävä yhteentoimivuusmallin vaatimusten mukaisiksi.

 

Suositus koskee kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitusta. Suositus käsittää määritelmät kuntien palveluista, kuvauksen luokittelun rakenteista sekä luokituksen soveltamisesta ja yhteyksistä muihin keskeisiin luokituksiin. Luokitus muodostaa valtion tiedonkeruun kannalta olennaisen tason vuoden 2021 kuntien tehtävien mukaisesta tilanteesta.

 

Luokitus yhdenmukaistaa tiedonkeruuta ja tukee esim. tilastointia ja johtamista. Luokituksen avulla voidaan kuvata tuloja ja menoja yhteiskunnallisen tehtävän mukaan ilman, että organisaatioiden välinen tehtäväjako ja siinä tapahtuvat muutokset tai palvelun tosiasiallinen tuottajaorganisaatio vaikuttavat tulokseen.

Valtionhallinto käyttää luokitusta kuntiin kohdistuvassa tiedonkeruussa. Luokituksen käyttöönotto tukee myös kuntien omaa tiedonkeruuta. Lisäksi yhdistämällä nyt useat valtion ja kunnan tiedonkeruutarpeet se keventää kuntien raportointia nykyiseen verrattuna.

 

Luokituksen tehtävät ja palvelut on kuvattu organisaatioriippumattomasti, eikä se sisällä hierarkioita. Kunnat voivat itse oman tarpeensa mukaisesti luoda näitä oman tiedonkeruunsa tueksi. Kommentoitavassa aineistoissa oleva tehtäväluokittelu on viitteellinen ja pyrkii auttamaan palveluluokituksen kommentoinnissa.

 

Yleisen JHS-prosessin mukaisen kommentoinnin ohella pyydetään kuntia vastaamaan kysymyksiin koskien liitettä 1:

 • Miten arvioitte, että kuntanne palvelut sopivat luokituksen palveluluokkiin vuonna 2021 kun luokitus käyttöönotetaan (sarake B)?
 • Mitkä kuntanne palvelut eivät sovi palveluluokitukseen vuonna 2021, kun luokitus käyttöönotetaan (sarake B)?
 • Onko jokin kunnan palvelu, joka selkeästi kuuluisi jollekin toiselle palveluluokalle, jolle se nyt on merkitty (sarake B)?
 • Sarakkeessa F on esitetty talousraportoinnin yhteydessä raportoitavia tarkempia tietoja, joita tarvitaan ministeriöiden ja viranomaisten toimintaan (mm. Opetuksen kustannustiedonkeruut, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (hyte), valtionosuuslaskennassa tarvittavat tiedot). Nämä eivät muodosta omia palveluluokkiaan, mutta niitä koskevat taloustiedot tulee raportoida Valtiokonttorin palveluun. Miten koette näiden tietojen raportoinnin kuntanne näkökulmasta?  
 • Hyte-moduuliin erityiskysymykset (THL), sarake F:
  1. Onko tiedot mahdollista raportoida vuoden 2021 osalta? Mikäli ei, luetelkaa ne tiedot, joiden raportointi ei ole mahdollista.
  2. Mitä tietojen raportointi vaatii kunnilta?
  3. Ovatko JHS-luokituksen HYTE-moduuliehdotukset terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kannalta spesifit/relevantit? Puuttuuko moduulista jotain oleellista tietoa, joka olisi raportoitavissa? Luetelkaa mielestänne puuttuvat oleelliset tiedot.

Tämä on palautekierroksen 1. vaihe.

 

Palautteen antaminen

Palautteenanto on päättynyt.

  

Materiaalit

JHS 200 Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus (päivitetty versio)

Liite 1: Palveluluokitus ja yhteydet muihin keskeisiin luokituksiin

 

Tietosuoja

Keräämme palautepyynnössä vastaajan nimen, organisaation (tai ”Yksityishenkilö”), sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Palautteenantoajan umpeuduttua palautekooste julkaistaan verkkosivustollamme ja toimitetaan työryhmälle. Palautekoosteessa listataan ainoastaan palautteenantajien antama tieto organisaatiosta.  

 

Sähköpostiosoitetta käytetään yhteydenpitoon mahdollisten lisäkysymysten vuoksi, sekä tiedottamiseen palautekierroksen 2. vaiheen alkamisesta. Puhelinnumeroa käytetään samaten mahdollisten lisätietojen saamiseksi. Yhteystiedot voidaan antaa työryhmälle lisäkysymysten esittämistä varten.

 

Annetut tiedot hävitetään suositushankkeen päättymisen (tai keskeytymisen) jälkeen.

  

Lisätietoja

Lisätietoja antavat tarvittaessa hankkeen vetäjä Denis Galkin (denis.galkin(at)vm.fi) tai suosituksen editori Minnamaria Korhonen (minnamaria.korhonen(at)kuntaliitto.fi).

 

Lisätietoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä:  


» Muut uutiset