JHS-suositus kokonaisarkkitehtuurin kehittämisestä

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JUHTA hyväksyi 7.2.2011 ICT-palvelujen kokonaisarkkitehtuurin kehittämistä koskevan suosituksen ja käyttöönottosuunnitelman JHS-suositukseksi JHS 179. Suosituksessa kuvataan kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluprosessin vaiheet sekä eri vaiheissa tehtävät toimenpiteet.
 
Kokonaisarkkitehtuurilla kuvataan, kuinka organisaation toimintaprosessit, tiedot, järjestelmät ja niiden tuottamat palvelut toimivat kokonaisuutena. Se on kokonaisvaltainen lähestymistapa organisaation toiminnan ja sen rakenteiden hallinnoimiseksi ja kehittämiseksi.
 
Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa toiminnan ja IT-ratkaisujen tavoitetilan. Se sisältää myös kuvaukset nykytilasta ja siirtymäpolun tavoitetilaan. Kuvausten pohjalta organisaatio saa tehtyä toiminta- ja taloussuunnittelun pohjaksi toimenpidesuunnitelmat kehittämisen eri osa-alueille. Kokonaisarkkitehtuuri auttaa tunnistamaan ja poistamaan päällekkäistä kehittämistyötä, helpottaa laadunvarmistamista sekä edesauttaa suunnitelmien laajaa hyödyntämistä uudelleen.
 
Arkkitehtuurityön avulla toiminnan muutokset voidaan viedä läpi nykyistä nopeammin ja tietojärjestelmät saadaan tukemaan toiminnan tavoitteita ja tarpeita entistä paremmin. Lisäksi tietojärjestelmien ja tietoteknisten ratkaisujen hankinta yksinkertaistuu ja nopeutuu.
 
JHS 179 -suosituksessa määritellään menetelmä, jolla organisaation kokonaisarkkitehtuuri suunnitellaan sekä annetaan suositukset eri osa-alueiden kuvausten laatimisesta. Suositus tarjoaa yhtenäisen suunnittelumenetelmän, suunnittelun viitekehyksen sekä yhtenäiset kuvaustavat ja -mallit julkisen hallinnon organisaatioiden kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen sen eri vaiheissa. Suosituksen kohderyhmiä ovat mm. organisaation strategiasta ja toiminnan kehittämisestä vastaavat, tietojärjestelmien hankinnasta päättävät sekä tiedonhallinnasta ja toimintaprosesseista vastaavat henkilöt.
 
Julkisen hallinnon JHS-suosituksilla ohjataan tietotekniikan hyödyntämistä palvelutuotannossa, levitetään hyviä käytäntöjä, edistetään yhteentoimivuutta ja parannetaan sähköisen hallinnon ja asioinnin kehittämisen edellytyksiä.
 
JHS-suositusten laatimista ohjaa JUHTA:n alainen JHS-jaosto.
 
Suositukset julkaistaan osoitteessa www.jhs-suositukset.fi.
 
Lisätietoja:
JHS-projektipäällikkö Pekka Niemi, (09) 160 33213
Neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo. (09) 160 33207


» Muut uutiset